Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 01 grudnia 2020 r. o godzinie 18:00, w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Brwinów na rok 2021 w zakresie prac komisji.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamkniecie posiedzenia.

 

 

Przewodnicząca Komisji

Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

/-/ Adrianna Olczak