Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 27 października 2020 r. o godzinie 18:00, posiedzenie w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski

5. Zamknięcie posiedzenia

 

Przewodnicząca Komisji

Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

/-/ Adrianna Olczak