Zapraszam na XXV sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się 6 sierpnia 2020 r. o godz. 1630 w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Józefa Piłsudskiego 11 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 4. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • upoważnienia Burmistrza do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie projektów na "Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych" finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (RM0006.277.2020);
  • zmieniająca uchwałę Nr LVIII.518.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Brwinów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. (RM0006.278.2020);
  • przyjęcia zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi, obejmujących zimowe utrzymanie dróg powiatowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych
   i chodników leżących w granicach administracyjnych gminy Brwinów w sezonie zimowym 2020/2021 (RM0006.279.2020);
  • określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Brwinów (RM0006.280.2020);
  • udzielenia Powiatowi Pruszkowskiemu w 2021 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej (RM0006.281.2020);
  • uchwalenia "Kierunków działań w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży dotyczącej zmian klimatu na terenie gminy Brwinów" (RM0006.282.2020);
  • uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody (RM0006.283.2020);
  • wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Brwinów prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ew. 302/3, w obrębie ew. Kanie, w gminie Brwinów (RM0006.284.2020);
  • przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie
   na II półrocze 2020 roku (RM0006.285.2020).
 5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

 

 1. Zamknięcie sesji.

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

 

Sławomir Rakowiecki

pdf

RM0006.278.2020 - KSSiPP

Rozmiar: 147.91 kb
pdf

RM0006.277.2020 - KIGKiF

Rozmiar: 129.21 kb
pdf

RM0006.279.2020 - KIGKiF

Rozmiar: 92.81 kb
pdf

RM0006.280.2020 - KIGKiF

Rozmiar: 126.98 kb
pdf

RM0006.281.2020 - KIGKiF

Rozmiar: 123.31 kb
pdf

RM0006.282.2020 - KRiŚ

Rozmiar: 324.82 kb
pdf

RM0006.283.2020 - KRiŚ

Rozmiar: 327.42 kb
pdf

RM0006.284.2020 - KIGKiF

Rozmiar: 239.74 kb
pdf

RM0006.285.2020

Rozmiar: 55.78 kb