Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) zwołuję XXIII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w zdalnym trybie obradowania, w dniu 28 maja 2020 roku (czwartek) o godz. 17.30.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:


3.1. zmiany uchwały nr XV.152.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia
19 grudnia 2019r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów
na lata 2020 – 2028 (RM.0006.260.2020);
3.2. zmian w uchwale budżetowej nr XV.153.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia
19 grudnia 2019 r. (RM.0006.261.2020);
3.3. w sprawie przyjęcia regulaminu bezpłatnego parkingu w systemie "Parkuj i Jedź"
w Otrębusach zrealizowanego z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej IV: "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, mobilność miejska w ramach ZIT (RM0006.262.2020);

4. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Brwinowie.
5. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Brwinowie.
6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
7. Zamknięcie sesji.

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie
Sławomir Rakowiecki