Na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), w trybie określonym w § 26 ust. 6 Statutu gminy Brwinów przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie nr 69-IV z dnia 30 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2010 r. Nr 213 poz.7206, z późn. zm.) zwołuję XXI sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się zdalnym trybie obradowania, w dniu 9 kwietnia 2020 roku (czwartek) o godz. 18.00. 


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

3.1. zmiany uchwały nr XV.152.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2020 – 2025 (RM.0006.236.2020);
3.2. zmian w uchwale budżetowej nr XV.153.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 19 grudnia 2019 r. (RM.0006.237.2020);
3.3. pomocy finansowej na rzecz Powiatu Pruszkowskiego z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej dla lekarzy i pozostałego personelu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. (RM0006.235.2020).

4. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki

pdf

porządek

Rozmiar: 48.66 kb
pdf

RM0006.236.2020 WPF

Rozmiar: 60.56 kb
pdf

RM0006.237.2020 budżet

Rozmiar: 653.00 kb
pdf

RM0006.236.2020 zał. 2

Rozmiar: 614.56 kb
pdf

RM0006.236.2020 zał. 1

Rozmiar: 708.49 kb