brwinowZapraszam na XIX sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się 27 lutego 2020 r. o godz. 1630 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
5. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
5.1. zmiany uchwały Nr XV.152.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2020-2025 (RM0006.213.2020);
5.2. zmian w uchwale budżetowej nr XV.153.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 19 grudnia 2019 r. (RM0006.214.2020);
5.3. wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki i zaciągnięcie zobowiązania (RM0006.215.2020);
5.4. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części niezabudowanej działki gruntu numer ewidencyjny 28/2 o pow. 0,2100 ha, z obrębu 0011 m. Brwinów, położonej w Brwinowie przy ulicy Bratniej 33 (RM0006.206.2020);
5.5. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy niezabudowanej działki gruntu numer ewidencyjny 90/32 o pow. 3,1441 ha, położonej w Parzniewie przy ul. Przyszłości (RM0006.207.2020);
5.6. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie na I półrocze 2020 roku. (RM0006.208.2020);
5.7. nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Domaniew gmina Brwinów (RM0006.209.2020);
5.8. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Brwinów na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (RM0006.210.2020);
5.9. wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brwinów (RM0006.211.2020);
5.10. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2020 (RM0006.216.2020).

6. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Brwinowie.
7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

8. Zamknięcie sesji.

P r z e w o d n i c z ą c y
Rady Miejskiej w Brwinowie
Sławomir Rakowiecki