brwinowPosiedzenie połączonych Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów oraz Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się w dniu 26 lutego 2020 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.

4. Wypracowanie stanowiska dot. sytuacji w gospodarce odpadami komunalnymi.

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski

6. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący Komisji Inwestycji
Gospodarki i Finansów
/-/ Grzegorz Matysiak

Przewodnicząca
Komisji Rolnictwa i Środowiska

/-/ Aldona Górniak