XVIII sesja Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, odbędzie się 30 stycznia 2020r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 5. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta
   i gminy Brwinów obejmującej obszar nr 6, stanowiący fragment jednostki administracyjnej Brwinów (RM0006.175.2019);
  • zmiany uchwały Nr XV.152.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2020-2025 (RM0006.186.2020);
  • zmian w Uchwale Budżetowej Nr XV.153.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 19 grudnia 2019 r. (RM0006.187.2020);
  • powołania Zespołu Rady Miejskiej w Brwinowie opiniującego zgłoszenia kandydatów w uzupełniających wyborach na ławników do sądów powszechnych (RM0006.181.2020);
  • udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Obwodnica z drogą powiatową nr 3127W ul. Sportową w Brwinowie (RM0006.182.2020);
  • udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 701 z drogą powiatową nr 3111W w Domaniewie i Domaniewku (RM0006.183.2020);
  • udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Warszawskiej w Otrębusach na odcinku od ul. Helenowskiej do ul. Natalińskiej wraz z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. Krótką (RM0006.184.2020);
  • udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi pruszkowskiemu polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3107W ul. Pruszkowskiej w Kaniach na odc. od m. Strzeniówka w Gminie Nadarzyn do m. Granica w Gminie Michałowice (RM0006.185.2020);
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu i zaciągnięcie zobowiązania (RM0006.188.2020);
  • zmiany uchwały nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (RM0006.189.2020);
  • zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brwinów a Miastem Pruszków dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich (RM0006.190.2020);
  • przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie na 2020 rok (RM0006.191.2020);
  • zmiany uchwały Nr VII.67.209 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brwinów (RM0006.192.2020);
  • zmiany uchwały Nr VII.68.2019 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brwinów (RM0006.193.2020)
  • przekształcenia Szkoły Podstawowej w Żółwinie im. 11 Listopada przez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych
   i opiekuńczych (RM0006.194.2020);
  • udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1509W i 4108W w Milęcinie oraz rozbudowy drogi powiatowej nr 1509W na odcinku od mostu na rzece Rokitnica do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108W (RM0006.195.2020);
  • zmiany uchwały nr LXV.566.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych ze zmianą systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego" (RM0006.196.2020);
  • zmiany uchwały XI.103.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem
   i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest" (RM0006.197.2020);
  • przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Biskupice, Koszajec, Moszna i Parzniew w przedmiocie zmiany granic miejscowości (RM0006.198.2020).

 

 1. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Brwinowie.
 2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej w Brwinowie.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Brwinowie.
 4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 5. Zamknięcie sesji.

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki

pdf

RM0006.175.2019 zał. 1

Rozmiar: 539.95 kb
pdf

RM0006.175.2019 KIiGK

Rozmiar: 2.02 mb
pdf

RM0006.175.2019 zał. 2

Rozmiar: 141.32 kb
pdf

RM0006.175.2019 zał. 3

Rozmiar: 95.47 kb
pdf

RM0006.181.2020 KSS

Rozmiar: 281.69 kb
pdf

RM0006.182.2020 KIiGK

Rozmiar: 97.35 kb
pdf

RM0006.183.2020 KIiGK

Rozmiar: 98.96 kb
pdf

RM0006.184.2020 KIiGK

Rozmiar: 111.91 kb
pdf

RM0006.185.2020 KIiGK

Rozmiar: 95.55 kb
pdf

RM0006.186.2020 KIiGK

Rozmiar: 617.51 kb
pdf

RM0006.186.2020 zał. 1

Rozmiar: 739.88 kb
pdf

RM0006.186.2020 zał. 2

Rozmiar: 579.44 kb
pdf

RM0006.187.2020 KIiGK

Rozmiar: 174.38 kb
pdf

RM0006.187.2020 zał. 1

Rozmiar: 64.78 kb
pdf

RM0006.187.2020 zał. 2

Rozmiar: 603.09 kb
pdf

RM0006.187.2020 zał. 3

Rozmiar: 69.26 kb
pdf

RM0006.187.2020 zał. 4

Rozmiar: 146.07 kb
pdf

RM0006.189.2020 KIiGK

Rozmiar: 73.84 kb
pdf

RM0006.188.2020 KIiGK

Rozmiar: 81.16 kb
pdf

RM0006.189.2020 zał. 1

Rozmiar: 382.70 kb
pdf

RM0006.190.2020 KIiGK

Rozmiar: 102.95 kb
pdf

RM0006.191.2020 Radni

Rozmiar: 121.00 kb
pdf

RM0006.192.2020 KKOiS

Rozmiar: 144.87 kb
pdf

RM0006.193.2020 KKOiS

Rozmiar: 104.81 kb
pdf

RM0006.194.2020 KKOiS

Rozmiar: 115.46 kb
pdf

RM0006.195.2020 KIGKiF

Rozmiar: 99.65 kb
pdf

RM0006.196.2020 KRiŚ

Rozmiar: 124.29 kb
pdf

RM0006.197.2020 KRiŚ

Rozmiar: 135.02 kb
pdf

RM0006.198.2020 - zał

Rozmiar: 163.47 kb
pdf

RM0006.198.2020 KSSiPP

Rozmiar: 241.85 kb