Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 7 listopada 2019 r. o godz. 17.30 w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Brwinowie ul. Grodziska 31.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zasady funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych - oferta zajęć.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Kultury, Oświaty i Sportu
Rady Miejskiej w Brwinowie

/-/ Małgorzata Kucharska