XIII sesja Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się w dniu 29 października 2019 roku (wtorek) o godz. 16:30 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
5. Wręczenie nagród rzeczowych dla osób wyróżnionych w konkursie „Na największy owoc i warzywo”.
6. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
6.1. zmiany uchwały Nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2019-2025 (RM.0006.137.2019);
6.2. zmian w uchwale budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia
20 grudnia 2018 r. (RM.0006.138.2019);
6.3. rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Parzniew dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2020 r. (RM.0006.130.2019);
6.4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok (RM.0006.135.2019);
6.5. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę przy obliczaniu podatku rolnego w 2020 roku (RM.0006.136.2019);
6.6. zmieniająca uchwałę nr XXIII.210.2016 z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania (RM.0006.131.2019);
6.7. przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na rok 2020 (RM.0006.132.2019);
6.8. ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (RM.0006.133.2019);
6.9. zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Brwinów a gminą Nadarzyn dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich (RM.0006.134.2019);
6.10. rozpoznania skargi na działalność dyrektora Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej (RM.0006.139.2019).
7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

 

/ - / Sławomir Rakowiecki