Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 24 października 2019 r. o godz. 18.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Zapoznanie się z harmonogramem prac nad sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Brwinów.

4. Analiza możliwości przejęcia przez Gminę Brwinów działek drogowych o nr.ew.169/26; 169/47; 169/70 obręb Kanie (obecnie prywatna droga wewnętrzna), w celu ustanowienia z nich dróg publicznych.

5. Wysłuchanie właścicieli nieruchomości sąsiadujących z dz.nr.ew.166/26 obręb Kanie, dla której został opracowany projekt "Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie osiedla budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej". Właściciele w ramach procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy zostali jako strony postępowania poinformowani przez Burmistrza Gminy Brwinów o toczącym się postępowaniu administracyjnym i o prawie do zgłaszania uwag i zastrzeżeń dotyczących projektowanej inwestycji.

6. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski

8. Zamknięcie posiedzenia