Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 17 października 2019 r. o godz. 18:00 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie w sali konferencyjnej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski
5. Zamknięcie posiedzenia


Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
i Porządku Publicznego

/-/ Adrianna Olczak