VII sesja Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 8 maja 2019 roku (środa)  o godz. 16.30 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie za 2018 r. Komendanta Straży Miejskiej w Brwinowie.
 5. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 7. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2019-2025 (RM.0006.78.2019);
  • zmian w uchwale budżetowej nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie
   z dnia 20 grudnia 2018 r. (RM.0006.79.2019);
  • ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej
   z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność gminy Brwinów (RM0006.77.2019);
  • udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej powiatowi pruszkowskiemu
   z przeznaczeniem na odszkodowania (RM0006.73.2019);
  • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Brwinów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych (RM0006.65.2019);
  • zmiany uchwały nr III.16.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. Rady Miejskiej w Brwinowie
   w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu tych wydatków (RM0006.69.2019);
  • zmiany uchwały nr III.17.2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. Rady Miejskiej w Brwinowie
   w sprawie ustanowienia w gminie Brwinów wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 (RM0006.70.2019);
  • ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów (RM0006.64.2019);
  • ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów (RM0006.67.2019);
  • zmieniająca uchwałę nr IV.39.2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 720 na odc.
   od wiaduktu A2 w Biskupicach do DPS w Czubinie (RM0006.74.2019);
  • udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi pruszkowskiemu w zakresie projektowania ścieżek rowerowych na terenie gminy Brwinów – Etap II (RM0006.68.2019);
  • przejęcia przez gminę Brwinów zadania zarządzania częścią drogi powiatowej (RM0006.75.2019);
  • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2019 (RM0006.76.2019);
  • udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi pruszkowskiemu (RM.0006.80.2019);
 1. Rozpatrzenie stanowiska w sprawie utworzenia na terenie powiatu pruszkowskiego szpitalnego oddziału ratunkowego (RM0006.71.2019)
 2. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

 P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

  / - / Sławomir Rakowiecki

pdf

RM.0006.64.2019 - zał nr 1

Rozmiar: 280.69 kb
pdf

RM.0006.64.2019 - zał nr 2

Rozmiar: 269.28 kb
pdf

RM.0006.69.2019

Rozmiar: 144.05 kb
pdf

RM.0006.70.2019

Rozmiar: 96.19 kb
pdf

RM.0006.78.2019 - !WPF

Rozmiar: 201.00 kb
pdf

RM.0006.78.2019 - zał nr 1

Rozmiar: 841.83 kb
pdf

RM.0006.78.2019 - zał nr 2

Rozmiar: 710.25 kb
pdf

RM.0006.79.2019 - zał nr 2

Rozmiar: 172.79 kb
pdf

RM.0006.79.2019 - zał nr 3

Rozmiar: 576.40 kb
pdf

RM.0006.79.2019 - zał nr 5

Rozmiar: 165.33 kb
pdf

RM.0006.79.2019 - zał nr 6

Rozmiar: 118.40 kb
pdf

RM.0006.79.2019 - zał nr 7

Rozmiar: 161.85 kb