VI sesja Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji odbędzie się 14 marca 2019 r. o godz. 16:30 w  sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 5. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach
   i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów (RM.0006.52.2019);
  • zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Brwinów (RM.0006.53.2019);
  • zmiany uchwały Nr III.12.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia
   2018 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata
   2019-2025 (RM.0006.54.2019);
  • zmian w uchwale budżetowej Nr III.13.2018 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia
   20 grudnia 2018r. (RM.0006.55.2019);
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu i zaciągnięcie zobowiązania (RM.0006.56.2019);
  • zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa (RM.0006.60.2019);
  • udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w zakresie zaprojektowania i budowy odwodnienia skrzyżowania ul. Natalińskiej (DW 720)
   z ul. Karolińską w Otrębusach (RM.0006.59.2019);
  • udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowań dróg wojewódzkich z drogami gminnymi (RM.0006.51.2019);
  • przejęcia od powiatu pruszkowskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi usytuowanymi w pasach dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Brwinów (RM.0006.61.2019);
  • reasumpcji uchwały Nr V.42.2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia w gminie Brwinów na lata 2019-2020 programu profilaktyki próchnicy zębów
   dla dzieci urodzonych w latach 2011-2013 (RM.0006.58.2019);
  • zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie (RM.0006.49.2019).

 

 1. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie sesji.

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

 / - / Sławomir Rakowiecki