Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 4 grudnia 2018 r. o godzinie 18:00 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie budżetu na 2019 r.
4. Omówienie projektów uchwał.
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca  Komisji Spraw Społecznych

i Porządku Publicznego

/-/ Adrianna Olczak