LXV sesja Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się w dniu 6 listopada 2018 roku (wtorek ) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LX, LXII, LXIII oraz LXIV sesji.
 4. Wręczenie podziękowań za pracę w VII kadencji Rady Miejskiej w Brwinowie.
 5. Wręczenie nagród rzeczowych dla osób wyróżnionych w konkursie na największy owoc i warzywo.
 6. Przedstawienie przez Burmistrza Gminy Brwinów informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych.
 7. Informacja Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie dotycząca analizy oświadczeń majątkowych składanych przez Radnych.
 9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 10. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • . uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji
   z zakresu ochrony środowiska, związanych ze zmianą systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego” (RM.0006.107.2018);
  • . obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę przy obliczaniu podatku rolnego w 2019 roku ((RM.0006.108.2018);
  • . określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok ((RM.0006.109.2018);
  • . zmiany uchwały nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów ((RM.0006.112.2018);
  • . zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Brwinów a gminą Nadarzyn dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich ((RM.0006.110.2018);
  • . zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Brwinów a gminą Nadarzyn dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich ((RM.0006.111.2018);
  • . zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025 (RM.0006.113.2018);
  • . zmian w uchwale budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie
   z dnia 14 grudnia 2017 r. (RM.0006.114.2018).
 1. Zapytania i interpelacje.
 2. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

 

P r z e w o d n i c z ą c y

 Rady Miejskiej w Brwinowie

 / - / Sławomir Rakowiecki