Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 11 czerwca 2018 r. o godzinie 18:00 w Ochotniczej Straży Pożarnej Brwinowie.

Porządek obrad:

1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2) Przedstawienie porządku posiedzenia.

3) Wizyta członków komisji w strażnicy OSP Brwinów. Zapoznanie się z zakresem ostatnich prac remontowych i modernizacyjnych strażnicy.

4) Dyskusja o aktualizacji uchwał dotyczących nowych regulacji w zakresie sprzedaży alkoholu na terenie gminy. Zapoznanie się z wnioskami sołectw.

5) Sprawy wniesione i wolne wnioski.

6) Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Spraw
Społecznych i Porządku Publicznego

/-/ Maciej Szmyt