Połączone posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego z Komisją Inwestycji i Finansów, które odbędzie się 10 kwietnia 2018 r. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej  przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

                                           

 

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa,                        Przewodniczący Komisji

Środowiska i Ładu Przestrzennego                           Inwestycji i Finansów

/-/ Aldona Górniak                                        /-/ Grzegorz Matysiak