LV sesja Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 roku (środa) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie za 2017 r. Komendanta Straży Miejskiej w Brwinowie.
 4. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 6. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • . określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych
   w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Brwinów (RM.0006.34.2018);
  • . określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Brwinów (RM.0006.36.2018);
  • . w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody (RM.0006.41.2018);
  • . w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych drzewa będącego pomnikiem przyrody (RM.0006.42.2018);
  • . przyjęcia zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Obwodnica na odcinku od skrzyżowania z ul. Sportową w Brwinowie do granicy z m. Podkowa Leśna (od km 28+ 725 do km 28+865) (RM.0006.35.2018);
  • . zmiany uchwały Nr LI.444.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025 (RM.0006.39.2018);
  • . zmian w uchwale budżetowej Nr LI.445.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 r. (RM.0006.40.2018);
  • . rozpoznania skargi na działanie Dyrektora Przedszkola Samorządowego
   w Otrębusach, gm. Brwinów (RM.0006.38.2018);
  • . rozpoznania skargi na działanie Dyrektora Przedszkola Samorządowego
   w Otrębusach, gm. Brwinów (RM.0006.37.2018).

 

 

 

 1. Zapytania i interpelacje.
 2. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

 

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

/ - / Sławomir Rakowiecki