Zapraszam na LIII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się w dniu 9 lutego 2018 roku (piątek ) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX
 4. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 6. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • ustanowienia pomnika przyrody (RM.0006.11.2018);
  • zniesienia formy ochrony przyrody – pomników przyrody (RM.0006.12.2018);
  • przyjęcia Programu wspierania rodziny w gminie Brwinów na lata 2018-2020 (RM.0006.13.2018);
  • przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na rok 2018 (RM.0006.14.2018);
  • upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosków o udzielenie dofinansowania w formie dotacji oraz pożyczki dla projektu pn. „Budowa przedszkola w Otrębusach – projekt i budowa”, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności”(RM.0006.9.2018);
  • udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i budowy dojścia do ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 720 w Czubinie w rejonie posesji nr 3 i 4 (RM.0006.1.2018);
  • udzielania pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Warszawska w Otrębusach na odc. od ul. Pszczelińskiej do ul. Na Skraju (RM.0006.2.2018);
  • udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi pruszkowskiemu polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. od skrzyżowania z ul. Kasztanową do LKS Wolta (RM.0006.3.2018);
  • udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 720 na odc. od wiaduktu A2 w Biskupicach do DPS w Czubinie (RM.0006.7.2018);
  • zmiany uchwały Nr LI.461.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2018-2025 (RM.0006.15.2018);
  • zmian w uchwale budżetowej Nr LI.462.2017 Rady Miejskiej w Brwinowie
   z dnia 14 grudnia 2017 r. (RM.0006.16.2018);
  • współdziałania gminy Brwinów z gminą Ożarów Mazowiecki przy wykonaniu remontu mostu na rzece Utracie na terenie gmin Brwinów i Ożarów Mazowiecki (RM.0006.8.2018);
  • rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Brwinów (RM.0006.17.2018);
  • przyjęcia planu pracy na rok 2018 Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie (RM.0006.10.2018).

 

 1. Zapytania i interpelacje.
 2. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

  P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

 / - / Sławomir Rakowiecki