Zapraszam na posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów Rady Miejskiej w Brwinowie, które odbędzie się 8 lutego 2018 r. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4.


Porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Zaopiniowanie projektów uchwał.
4.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.    Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Inwestycji i Finansów

/-/ Grzegorz Matysiak