Zapraszam na XLV sesję Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie..
  4. Wystąpienie p. Wiesławy Radziwon w sprawie Kampanii Społecznej „STOP PRZEMOCY”
  5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie :

5.1  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Owczarnia gmina Brwinów (RM.0006.85.2017);

5.2 zmiany nazw przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Brwinów (RM.0006.78.2017);

5.3  stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 11, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 1 im.  Tadeusza Kościuszki i Gimnazjum nr 1 im. Żołnierzy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, w ośmioletnią szkołę podstawową (RM.0006.79.2017);

5.4 stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie przy ul. Żwirowej 16, w ośmioletnią szkołę podstawową (RM.0006.80.2017);

5.5 stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Otrębusach przy ul. Dr M. Piaseckiego 2, w skład którego wchodzi  Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Puchalskiego i Gimnazjum im. 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej, w ośmioletnią szkołę podstawową (RM.0006.81.2017);

5.6 stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Żółwinie przy ul. Szkolnej 39, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada i Gimnazjum im. Jana Pawła II, w ośmioletnią szkołę podstawową (RM.0006.82.2017);

5.7  przeniesienia pomnika Tadeusza Kościuszki w Brwinowie (RM.0006.86.2017);

5.8  zmiany uchwały nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określenia  przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (RM.0006.87.2017);

5.9  zmiany uchwały nr XXIII.246.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania  statutu Biblioteki Publicznej w Brwinowie (RM.0006.90.2017);

5.10 zmiany uchwały nr XXXV.312.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 (RM.0006.91.2017);

5.11 zmian w Uchwale Budżetowej nr XXXV.313. 2016 Rady Miejskiej  w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r. (RM.0006.92.2017)

5.12 zmiany uchwały nr XXIV.228.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (RM.0006.93.2017);

5.13  przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienie wkładu własnego do projektu pn. „Wiedza moją potrzebą”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-202 (RM.0006.84.2016);

5.14 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Mazowieckiemu z przeznaczeniem na odszkodowania (RM.0006.88.2017);

5.15   udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu (RM.0006.94.2017);

5.16 udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu (RM.0006.95.2017)

5.17 rozpatrzenia petycji Społecznej Grupy Koordynacyjnej Kozienice-Ołtarzew (RM.0006.89.2017); 

5.18 zmiany uchwały nr XXXVIII.261.2016 z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów (RM.0006.96.2017);

5.19 zmiany uchwały nr XIII.115.2015 z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (RM.0006.97.2017);

5.20 zmiany uchwały Nr XLIII.441.2013 z dnia 4 września 2013 r. w sprawie ustanowienia programu stypendialnego pn „Stypendium Gminy Brwinów”, wspierającego wybitne osiągnięcia edukacyjne lub sportowe.

 

  1. Zapytania i interpelacje.
  2. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  3. Zamknięcie sesji.

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

/ - / Sławomir Rakowiecki

pdf

5.1

Rozmiar: 810.34 kb
pdf

5.2

Rozmiar: 527.25 kb
pdf

5.4

Rozmiar: 507.36 kb
pdf

5.3

Rozmiar: 519.71 kb
pdf

5.5

Rozmiar: 514.65 kb
pdf

5.6

Rozmiar: 482.15 kb
pdf

5.7

Rozmiar: 1.27 mb
pdf

5.8

Rozmiar: 2.21 mb
pdf

5.9

Rozmiar: 1.93 mb
pdf

5.10

Rozmiar: 2.09 mb
pdf

5.11

Rozmiar: 1.74 mb
pdf

5.12

Rozmiar: 623.67 kb
pdf

5.13

Rozmiar: 654.88 kb
pdf

5.15

Rozmiar: 651.53 kb
pdf

5.14

Rozmiar: 556.97 kb
pdf

5.16

Rozmiar: 562.83 kb
pdf

5.17

Rozmiar: 848.02 kb
pdf

5.18

Rozmiar: 1.74 mb
pdf

5.19

Rozmiar: 919.62 kb
pdf

5.20

Rozmiar: 667.10 kb