Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 20 czerwca 2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie wykonania budżetu za rok 2016.
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych
i Porządku Publicznego

/-/ Maciej Szmyt