Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego odbędzie się 24 lutego 2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
5. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2017 rok.
6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa,
Środowiska i Ładu Przestrzennego
Aldona Górniak