XXXIX sesja Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się w dniu 27 lutego 2017 roku (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXV sesji.
 4. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 6. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • . wyrażenia zgody na nabycie działki w miejscowości Owczarnia gmina Brwinów (RM.0006.22.2017),
  • . wyrażenia zgody na nabycie działki w miejscowości Owczarnia gmina Brwinów (RM.0006.21.2017),
  • . nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Żółwin. (RM.0006.20.2017),
  • . dostosowania sieci szkół prowadzonych przez gminę Brwinów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. (RM.0006.26.2017),
  • . zmiany uchwały nr XXXIII/251/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 3 września 2008 r. w sprawie utworzenia Stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013 oś 4 LEADER (RM.0006.27.2017),
  • . przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2017 (RM.0006.18.2017),
  • . przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
   i zbiorowe odprowadzanie ścieków (RM.0006.17.2017),
  • . zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków (RM.0006.19.2017),
  • . zmiany uchwały nr XXIII.216.2016 z dnia 2 marca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi pruszkowskiemu polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego (RM.0006.25.2017),
  • . zmiany uchwały nr XXXV.312.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2017-2015 (RM.0006.23.2017),
  • . zmian w uchwale budżetowej nr XXXV.313.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 grudnia 2016 r. (RM.0006.24.2017).
 1. Zapytania i interpelacje.
 2. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

 

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

/ - / Sławomir Rakowiecki