Połączone posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu oraz Komisji Inwestycji i Finansów odbędzie się 23 lutego  2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej  przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Porządek obrad:.    

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Plan współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty                                         Wiceprzewodniczący Komisji Inwestycji

      i Sportu                                                                                                          i Finansów

        /-/ Małgorzata Kucharska                                                                                   /-/ Zbigniew Bartosik