Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 23 lutego  2017 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej  przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Porządek obrad:.    

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Plan współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

   Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty

 i Sportu

     Rady Miejskiej w Brwinowie
           /-/ Małgorzata Kucharska