Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 24 stycznia 2017 r. o godz. 09:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Spraw
Społecznych i Porządku Publicznego
Rady Miejskiej w Brwinowie
/-/ Maciej Szmyt