XXXV sesja Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 roku (środa) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 5. Rozpatrzenie uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2017-2025:
 1.  Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2017.
 • przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem;
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2017;
 • przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii i wniosków komisji;
 • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
 • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2017 rok.
 1. Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpoznania wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale nr XIII.115.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 czerwca 2015 roku.
 2. Zapytania i interpelacje.
 3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 4. Zamknięcie sesji.

                                   

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

/ - / Sławomir Rakowiecki