XXXIII sesja Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się w dniu 26 października 2016 roku (środa) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXX, XXXI oraz XXXII sesji.
 4. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
 5. Przedstawienie przez Burmistrza Gminy Brwinów informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie, w tym dotyczące analizy oświadczeń majątkowych składanych przez radnych.
 7. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę przy obliczaniu podatku rolnego w 2017 roku (RM.0006.104.2016);
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Brwinów w 2017 roku (RM.0006.108.2016);
  • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok (RM.0006.116.2016);
  • opłaty prolongacyjnej (RM.0006.103.2016);
  • ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2017 roku (RM.0006.105.2016);
  • określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (RM.0006.107.2016);
  • zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2017 roku (RM.0006.106.2016);
  • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie 12 miasta Brwinowa (RM.0006.119.2016);
  • wyrażenia zgody na zamianę i nabycie nieruchomości, położonych w obrębie 17 Parzniew, gmina Brwinów (RM.0006.120.2016);
  • reasumpcji uchwały nr XXXII.283.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców gminy Brwinów ponoszonych z tytułu ogrzewania (RM.0006.102.2016);
  • organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i administracyjno-organizacyjnej dla placówek oświatowych, dla których gmina Brwinów jest organem prowadzącym (RM.0006.113.2016);
  • ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Brwinów przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (RM.0006.114.2016);

 

 • przejęcia od Województwa Mazowieckiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych gminy Brwinów (RM.0006.109.2016);
 • zmiany uchwały nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (RM.0006.110.2016);
 • zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Brwinów a gminą Nadarzyn, dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich (RM.0006.111.2016);
 • zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Brwinów a gminą Nadarzyn, dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich (RM.0006.112.2016);
 • udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Warszawskiej z ul. marsz. J. Piłsudskiego i ul. Kolejową w Kaniach - projekt (RM.0006.115.2016);
 • zmiany uchwały Nr XIX.174.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2016-2025 (RM.0006.117.2016);
 • zmian w uchwale budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie
  z dnia 18 grudnia 2015 r. (RM.0006.118.2016)

 

 1. Zapytania i interpelacje.
 2. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

 

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

/ - / Sławomir Rakowiecki

pdf

7.2

7.2 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Brwinów w 2017 roku (RM.0006.108.2016);
Rozmiar: 44.01 kb
pdf

7.1

7.1obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę przy obliczaniu podatku rolnego w 2017 roku (RM.0006.104.2016);
Rozmiar: 40.18 kb
pdf

7.4

7.4 opłaty prolongacyjnej (RM.0006.103.2016);
Rozmiar: 39.18 kb
pdf

7.3

7.3 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok (RM.0006.116.2016);
Rozmiar: 58.72 kb
pdf

7.5

7.5 ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2017 roku (RM.0006.105.2016);
Rozmiar: 41.18 kb
pdf

7.6

7.6 określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (RM.0006.107.2016);
Rozmiar: 35.97 kb
pdf

7.7

7.7 zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2017 roku (RM.0006.106.2016);
Rozmiar: 40.03 kb
pdf

7.8

7.8 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie 12 miasta Brwinowa (RM.0006.119.2016);
Rozmiar: 36.62 kb
pdf

7.9

7.9 wyrażenia zgody na zamianę i nabycie nieruchomości, położonych w obrębie 17 Parzniew, gmina Brwinów (RM.0006.120.2016);
Rozmiar: 39.43 kb
pdf

7.10

7.10 reasumpcji uchwały nr XXXII.283.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców gminy Brwinów ponoszonych z tytułu ogrzewania (RM.0006.102.2016);
Rozmiar: 32.70 kb
pdf

7.11

7.11 organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i administracyjno-organizacyjnej dla placówek oświatowych, dla których gmina Brwinów jest organem prowadzącym (RM.0006.113.2016);
Rozmiar: 46.81 kb
pdf

7.12

7.12 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Brwinów przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (RM.0006.114.2016);
Rozmiar: 62.95 kb
pdf

7.13

7.13 przejęcia od Województwa Mazowieckiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych gminy Brwinów (RM.0006.109.2016);
Rozmiar: 32.84 kb
pdf

7.14

7.14 zmiany uchwały nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (RM.0006.110.2016);
Rozmiar: 33.05 kb
pdf

7.15

7.15 zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Brwinów a gminą Nadarzyn, dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich (RM.0006.111.2016);
Rozmiar: 26.43 kb
pdf

7.16

7.16 zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Brwinów a gminą Nadarzyn, dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich (RM.0006.112.2016);
Rozmiar: 26.31 kb
pdf

7.17

7.17 udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Warszawskiej z ul. marsz. J. Piłsudskiego i ul. Kolejową w Kaniach - projekt (RM.0006.115.2016);
Rozmiar: 36.64 kb
pdf

7.18

7.18 zmiany uchwały Nr XIX.174.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2016-2025 (RM.0006.117.2016);
Rozmiar: 42.28 kb
pdf

7.19

7.19 zmian w uchwale budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r. (RM.0006.118.2016)
Rozmiar: 51.60 kb
pdf

7.13 załącznik

Rozmiar: 44.63 kb