Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 31 maja 2016 r. o godz. 8:15 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z działalności ŚOPS za 2015 rok.
  4. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brwinów za 2015 rok.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

   Przewodniczący Komisji Spraw
Społecznych i Porządku   Publicznego

     Rady Miejskiej w Brwinowie
           /-/ Maciej Szmyt