Połączone posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego odbędzie się 25 kwietnia 2016 r. o godz. 18:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Żwirowej 16 w Brwinowie, w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza.

 

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Omówienie projektów uchwał dotyczących Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów:
    • w sprawie przyjęcia „Kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na terenie Gmin Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”.
    • w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju terenów zieleni na Obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i koncepcji nowych nasadzeń”
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji Inwestycji                 Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska

            i Finansów                                                               i Ładu Przestrzennego

    /-/ Zbigniew Bartosik                                                         /-/ Aldona Górniak

 

 

 

 

W posiedzeniu uczestniczyć będą członkowie Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Miasta Milanówka.