Połączone posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego odbędzie się 18 kwietnia 2016 r. o godz. 18:00 w sali przy Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji.
4.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.     Zamknięcie posiedzenia


Przewodniczący Komisji Inwestycji                 Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska
            i Finansów                                                               i Ładu Przestrzennego
    /-/ Zbigniew Bartosik                                                         /-/ Aldona Górniak