Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 28 stycznia 2016 r. o godzinie 17:30 w sali na stadionie miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 
 

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa,
Środowiska i Ładu Przestrzennego
 
/-/ Aldona Górniak