Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 25.02.2013 r. o godz. 1715 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.


Porządek Obrad:

1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3) Opracowanie planu pracy Komisji na 2013 rok.
4) Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5) Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący komisji Spraw                     
Społecznych i Porządku  
 Publicznego w Brwinowie

/-/ Maciej Szmyt