Zaproszenie na  połączone posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej i Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich, które odbędzie się dnia 6 marca 2013 r. o godz. 18.00 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.


 Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.   Zapoznanie się z Ustawą z 25 stycznia 2013 r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  Omówienie propozycji zmian do uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie nr  XXXII.333.2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od włascicieli nieruchomosci  na terenie Gminy Brwinów.
4.    Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na sesję
5.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.


Przewodniczący Komisji Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej
Rady Miejskiej w Brwinowie
(-) Dariusz Krzemiński
                               

Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska
i Rozwoju Terenów Wiejskich
Rady Miejskiej w Brwinowie
(-) Aldona Górniak