Zaproszenie na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, które odbędzie się w dniu 13 marca 2013  roku o godz. 19.00 w siedzibie urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Realizacja punktu 8 "Planu Pracy Komisji Kultury, Oświaty i Sportu na rok 2013" o następującym brzmieniu: Analizowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek Gminnych- IV kwartał 2013 r. Podsumowanie działalności tych placówek za rok ubiegły- I kwartał 2013 r.
4.    Realizacja punktu 15 "Planu Pracy Komisji Kultury, Oświaty i Sportu na rok 2013" o następującym brzmieniu: W związku z przypadającym w tym roku jubileuszem 40-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa (18-go maja 2013 r.) Komisja planuje udzielenie Towarzystwu szczególnego wsparcia. Planowane spotkanie z przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa- marzec 2013 r.
5.    Przeanalizowanie pism, które wpłynęły do Komisji.
6.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
7.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 Przewodniczący
Komisji Kultury, Oświaty i Sportu
Rady Miejskiej w Brwinowie
       
       /-/  Andrzej Precigs