Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się dnia 11 kwietnia 2013 r. o godz. 17.15 w siedzibie  Urzędu  Gminy   przy
ul. Grodziskiej 12 w sali Straży Miejskiej.

 

 Porządek obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Burmistrza Gminy Brwinów z wykonania budżetu.
4. Omówienie skarg na działalność Burmistrza Gminy Brwinów.
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Henryk Tybuś