Zaproszenie na posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się dnia 17 maja 2013 r. o godz. 18.00 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.  

 Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawy mieszkańców
4. Omówienie i zaopiniowanie wykonania budżetu za 2012 rok w odniesieniu do gospodarki komunalnej i zadań  inwestycyjnych gminy.
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji w 2012 roku.
7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 
 
 

                       Przewodniczący Komisji Inwestycji
                       Rady Miejskiej w Brwinowie
                           (-) Dariusz Krzemiński