Zaproszenie na posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich, które odbędzie się dnia 21 maja 2013 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej  przy ul. Grodziskiej 12.

 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII.393.2013 z dnia 11 marca 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brwinów.
4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2012 rok.
6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

 


Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska
i Rozwoju Terenów Wiejskich
/-/Aldona Górniak