Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 4 czerwca 2013 r. o godzinie 18:00 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12 (sala konferencyjna)


Porządek Obrad:

1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3) Opiniowanie uchwał.
4) Sprawy wniesione i wolne wnioski
5) Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 

Przewodniczący komisji Spraw                     
Społecznych i Porządku  
 Publicznego w Brwinowie

/-/ Maciej Szmyt