Zapraszam na XLII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbędzie się w dniu   
21 czerwca 2013 roku (piątek) o godz. 17.00 w sali na Stadionie Miejskim przy
ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przedstawienie porządku obrad.
3.      Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
4.      Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
5.      Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brwinów za rok 2012:
5.1.   odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o przedłożonych przez Burmistrza Gminy Brwinów sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brwinów za 2012 rok;
5.2.   odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Brwinów sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2012 rok;
5.3.   podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań.
6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów za 2012 r.:
6.1.   odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie    absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów;
6.2.odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów;
6.3.   ocena wykonania budżetu;
6.4.   podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
7.    Zapytania i interpelacje.
8.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
9.    Zamknięcie sesji.

 
                                                                                                      P r z e w o d n i c z ą c y
                                                                                              Rady Miejskiej w Brwinowie
                                                                                    / - / Sławomir Rakowiecki