Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, które odbędzie się dnia 2 grudnia 2013 r. o godzinie 1800 (poniedziałek) w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.


Porządek obrad:


1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Omówienie projektu budżetu Gminnego, Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej w Brwinowie i jednostek oświatowych.

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.Przewodniczący         
Komisji Kultury, Oświaty i Sportu
Rady Miejskiej w Brwinowie   

/-/ Andrzej Precigs