Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się dnia 19 marca 2014 r. o godzinie 18:30 w sali na Stadionie Miejskim przy ul Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek Obrad:

1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Opracowanie planu pracy Komisji na 2014 rok.
4) Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.
5) Sprawy wniesione i wolne wnioski
6) Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący komisji Spraw
Społecznych i Porządku  
 Publicznego w Brwinowie

/-/ Maciej Szmyt