Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego odbędzie się 23 stycznia 2015 r. o godzinie 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
4. Omówienie planu pracy Komisji.
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa,
Środowiska i Ładu Przestrzennego
/-/Aldona Górniak