Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 27 lutego 2015 r. o godzinie 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.
 
Porządek obrad:
 
1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Zaopiniowanie projektów uchwał.
4.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.      Zamknięcie posiedzenia.
 
 

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska
                                i Ładu Przestrzennego 
                       Rady Miejskiej w Brwinowie
                              (-) Aldona Górniak