Posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 27 maja 2015 r. o godzinie 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:
 
1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie porządku obrad.
3.      Analiza wykonania budżetu za rok 2014 w zakresie realizacji inwestycji. Wydanie opinii w tej sprawie na sesję absolutoryjną.
4.      Zapoznanie się Komisji z harmonogramem i zakresem planowanych remontów
w obiektach oświatowych.
5.      Analiza funkcjonowania systemu odbioru odpadów w gminie.
6.      Ocena stanu oświetlenia w gminie Brwinów wraz z harmonogramem realizacji zadań oświatowych.
7.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
8.      Zamknięcie posiedzenia.
 

Przewodniczący Komisji Inwestycji
i Finansów

 
/-/ Zbigniew Bartosik