Posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 27 sierpnia 2015 r. o godzinie 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wypracowanie stanowiska komisji w sprawie możliwości pomocy w działalności  klubu sportowego Tennis Life.
 4. Omówienie spraw związanych z przebiegiem linii wysokiego napięcia na terenie gminy Brwinów.
 5. Wyjaśnienie sprawy zawartej w piśmie Spółki wodno-ściekowej w likwidacji w Otrebusach - pismo z dnia 04.08.2015 r.
 6. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Pana J. G. w sprawie przejezdności ul. Wodnej
  w Żółwinie.
 7. Zajęcie stanowiska w sprawie protestu mieszkańców wsi Parzniew - dotyczy lokalizacji budynku produkcyjnego drukarni na terenie Parzniewa.
 8. Ocena wpływu obiektów strefowych stacji hydroforowych na sieci wodociągowej na ład przestrzenny terenów sąsiednich.
 9. Analiza wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2015 r.
 10. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Inwestycji
i Finansów
 
/-/ Zbigniew Bartosik