Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 22 września 2015 r. o godzinie 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4.


Porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Szczegółowa, porównawcza analiza wyników egzaminów zewnętrznych przeprowadzonych w szkołach - sprawdzianu po VI, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.
4.    Sprawozdanie merytoryczno - finansowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Klutury za okres 8 miesięcy 2015 r.
5.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.    Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Kultury,
Oświaty i Sportu
/-/ Małgorzata Kucharska