Połączone posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu oraz Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 28 października  2015 r. o godz. 18:00 w Zespole Szkół w Żółwinie przy ul. Szkolnej 39 w Żółwinie.
 
  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przedstawienie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.
 
 

  Przewodnicząca Komisji Kultury,
                          Oświaty i Sportu            
/-/ Małgorzata Kucharska
 
 
 Przewodniczący Komisji Spraw        Społecznych i Porządku Spraw  Społecznych
                  /-/ Maciej Szmyt